Close

এম এল এ শিং

লেজিস্লেতিপ অশেমব্লি মমিং

এম.এল.এ মমিং কন্সটিতুৱিশন লৈফম
দি কোরুংথং দাংশৱা ৪২-অশেমব্লি কন্সটিতুৱিশন লাংগোল ভিলেস, মচি সব দিভিজন,তেঙনৌপল দিস্ত্রিক, মনিপুর