Close

লিস্ট ওফ দি সি

সেরিএল মিং অসিদগী হৌরগা অশিফাওবা
শ্রী কে.ঐস. রগুমনি সিংহ,আই.এ.এস. ০৯/১২/২০১৬ ২২/০৫/২০১৮
শ্রী এ তোমবিকান্তা সিংহ,আই.এ.এস. ২৩/০৫/২০১৮ ১৬/০৯/২০১৮
শ্রী হৈখাম রুপাচন্দ্র সিংহ,আই.এ.এস. ১৭/০৯/২০১৮ ৩১/১২/২০১৯
শ্রী ময়াংলম্বম রাস্কুমার সিংহ, এই এ এস ০৩/০১/২০২০ ২৩/০৪/২০২১
শ্রী নাওরেম প্রাভীন সিংহ, এই এ এস
০৩/০৫/২০২১ তিল দেঢ